Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ tiền giấy sau giải phóng-1975

  1.     Bộ tiền  giấy cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay còn được gọi là bộ tiền sau giải phóng năm 1975.
  2.     Bộ tiền  giấy cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bộ tiền dùng chung cho cả nước sau khi thống nhất ba miền Bắc- Trung-Nam. Đây là lần đổi tiền lần thứ 5 trong lịch sử tiền giấy Việt Nam kể từ thời pháp thuộc Đông Dương năm 1875. Ngày 02/-5/1978 thống nhất đổi tiền trên cả nước, là lần đầu tiên trong lịch sử cận đại Việt Nam dùng chung một mẫu tiền.
  3.      Gồm những bộ năm sau: 
  • Bộ tiền  giấy cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1976
  • Bộ tiền  giấy cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980-1981
  • Bộ tiền  giấy cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1985
  • Bộ tiền  giấy cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1987 đến nay