Theo dõi chúng tôi
Hotline: 0963320982

Bộ tiền giải phóng miền nam

  • Bộ tiền giải phóng miền nam còn gọi là bộ tiền cộng hòa miền nam Việt Nam
  • Gồm hai bộ là:
  1. – Bộ mặt trận dân tộc giải phóng miền nam năm 1964.
  2. – Bộ giải phóng miền nam (1966-1975).